środowisko - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

środowisko

Dziedzictwo przyrodnicze regionu i jego zaplecze naukowe Polska, jako kraj bardzo różnorodny pod względem krajobrazowym posiada bardzo duże dziedzictwo przyrodnicze. Ochrona spuścizny przyrodniczej naszego kraju może mieć miejsce dzięki funkcjonowaniu 23 parków narodowych, 120 parków krajobrazowych, ponad 1300 rezerwatów przyrody, ponad 400 obszarów chronionego krajobrazu, niemal 33 tysięcy pomników przyrody oraz wielu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Decyzje o stworzeniu parku narodowego podejmuje Rada Ministrów, natomiast inne formy ochrony środowiska mogą być tworzone przez władze województwa i rady gmin. Specyficznym obszarem dbania o naturę jest rezerwat, który chroni wiele elementów środowiska przyrodniczego, ale decyzja jego utworzenia wiąże się z głównym przedmiotem ochrony. Możemy wyróżnić wiele rodzajów rezerwatów należ do nich: florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, stepowe, słonoroślowe, wodne i przyrody nieożywionej. Potencjał ... Formy ochrony przyrody Każde państwo stara się zapewnić jak najlepsze warunki elementom środowiska naturalnego. Podstawową i najpopularniejszą formą ochrony środowiska jest tworzenie parków narodowych. Są to obszary przekraczające 1000 hektarów, na których występuje szczególnie duże bogactwo flory i fauny. W celu ochrony gatunków zagrożonych wymarciem oraz fragmentów przyrody takich jak las, czy jezioro tworzy się rezerwaty. Niektóre z nich całkowicie wykluczają ingerencję człowieka w ich ekosystem. Kolejną formą ochrony są parki krajobrazowe, które mają na celu zachowanie nienaruszonego środowiska naturalnego. Często można w nich prowadzić działalność rekreacyjną, rolną oraz hodowlaną. Od pewnego czasu w każdym województwie wyznacza się obszary chronionego krajobrazu. Ma to na celu zwiększyć zalesienie oraz stworzyć więcej zbiorników wodnych. Ponadto usuwa się z nich zakłady ... Nauka w służbie przyrody Uczeni pracują nad tym, aby środowisko naturalne mogło być chronione lub przywrócone do pierwotnego stanu. Polscy naukowcy stawiają sobie za celu zwiększenie bioróżnorodności poprzez zwiększenie liczby gatunków zagrożonych wymarciem, takich jak żubr. Ponadto bardzo popularne jest zasiedlanie terenów przez zwierzęta wcześniej tam niewystępujące. W Polsce do takich gatunków zalicza się bobra, orła oraz cietrzew. Aby chronić zwierzęta przed śmiercią pod kołami samochodów buduje się specjalne przejścia przebiegające pod drogami, ruchliwym autostradami oraz liniami kolejowymi. Ostatnimi czasy stosuje się metody biotechnologiczne do ochrony środowiska naturalnego. Zazwyczaj jest to tworzenie mikroorganizmów, które unieszkodliwiałyby toksyczne i niebezpieczne dla przyrody substancje. Ma to wiele pozytywnych stron, ponieważ mikroorganizmy są często jedynym i najlepszym rozwiązaniem takich "ekoproblemów". Ponadto dzięki nim ... Polskie organizacje ekologiczne W naszym kraju obecnie funkcjonuje ponad 200 organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Najdłużej funkcjonująca organizacją jest Liga Ochrony Przyrody, która powstała w 1928 roku. Jej głównymi działaczami byli polscy, wybitni naukowcy. Do organizacji należeli między innymi Władysław Szafer, Adam Wodziczko oraz Walery Goetel. Jej głównym celem było wzbudzenie świadomości ochrony przyrody i środowiska oraz ukształtowania podejścia ludzi do tego problemu. Liga Ochrony Przyrody organizuje wiele akcji i przedsięwzięć. Do najpopularniejszych należą: Tydzień Ochrony Przyrody i Tydzień Czystości Wód. Ponadto ta najstarsza organizacja proekologiczna wydaje swój miesięcznik zatytułowany "Przyroda Polska". Lidze bardzo zależy na pozyskaniu przychylności młodych mas. Kolejną polską organizacją jest Polska Partia Zielonych. Została ona założona jak instytucja polityczna. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku ...
Katalog podstron