Dziedzictwo przyrodnicze regionu i jego zaplecze naukowe - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Dziedzictwo przyrodnicze regionu i jego zaplecze naukowe

Turystyka Polska, jako kraj bardzo różnorodny pod względem krajobrazowym posiada bardzo duże dziedzictwo przyrodnicze.

Ochrona spuścizny przyrodniczej naszego kraju może mieć miejsce dzięki funkcjonowaniu 23 parków narodowych, 120 parków krajobrazowych, ponad 1300 rezerwatów przyrody, ponad 400 obszarów chronionego krajobrazu, niemal 33 tysięcy pomników przyrody oraz wielu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Decyzje o stworzeniu parku narodowego podejmuje Rada Ministrów, natomiast inne formy ochrony środowiska mogą być tworzone przez władze województwa i rady gmin. Specyficznym obszarem dbania o naturę jest rezerwat, który chroni wiele elementów środowiska przyrodniczego, ale decyzja jego utworzenia wiąże się z głównym przedmiotem ochrony. Możemy wyróżnić wiele rodzajów rezerwatów należ do nich: florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, stepowe, słonoroślowe, wodne i przyrody nieożywionej. Potencjał naukowy odgrywa bardzo dużą rolę w rozwijaniu się regionu. Osoby mające wysokie wykształcenie są bardziej przedsiębiorcze, gotowe na zmiany oraz częściej dostają prace niż ludzie o niskich kwalifikacjach. Aby określić potencjał naukowy używa się wskaźnika skolaryzacji, który okazuje liczbę osób kształcących się w danej grupie wiekowej. Wskaźnik ten pokazuje niemal stu procentowe kształcenie się dzieci w wieku 7-13 lat, znaczny wzrost liczby studentów w porównaniu z latami ubiegłymi oraz dominacje wykształcenia podstawowego na polskich wsiach.

Region, a Unia Europejska i zagranica

W Strasburgu w 1997 roku określono rolę i funkcje, jakie stawiane są przed Samorządem Regionalnym.

Polskie regiony mogą korzystać z wielu udogodnień ze strony Unii Europejskiej. Między innymi zaliczmy do nich Fundusze Strukturalne o Fundusze Spójności. Dają one szanse wyrównania szans wszystkim regionom. Program ten przewiduje również większą pomoc dla terytoriów słabiej rozwiniętych i biedniejszych. Każdy region, który chce uzyskać takie fundusze musi podjąć pewne działania rozwojowe. Unia Europejska wyznaje tak zwana zasadę subsydiarności nazywaną inaczej pomocniczości. Mówi ona, że pomoc z większych zbiorowości powinna napłynąć dopiero wtedy, gdy te mniejsze nie potrafią sobie poradzić z pewnymi zadaniami. Ponadto ta zasada jest gwarantem umiarkowanej interwencji UE w sprawy krajów członkowskich, czyli tym samym ich regionów. Pomoc organizacji zacieśnia współprace międzynarodową i stwarza odpowiednie relacje między krajami. Przekształcenia polityczno-gospodarcze po 1989 roku dały możliwość Polsce na rozwój współpracy z wieloma krajami. Jak dotąd regiony naszego kraju podpisały najwięcej umów z regionami Niemiec, Francji, Włoch i Danii. Ponadto naszymi partnerami są kraje należące do Unii Europejskiej. Polskie regiony przygraniczne bardzo chętnie współpracują z regionami krajów przygranicznych. Pierwszym euroregionem był ten utworzony w 1958 roku na pograniczu holendersko-niemieckim.


Tagi: pomoc, środowisko, widok
Katalog podstron