Formy ochrony przyrody - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Formy ochrony przyrody

Turystyka Każde państwo stara się zapewnić jak najlepsze warunki elementom środowiska naturalnego.

Podstawową i najpopularniejszą formą ochrony środowiska jest tworzenie parków narodowych. Są to obszary przekraczające 1000 hektarów, na których występuje szczególnie duże bogactwo flory i fauny. W celu ochrony gatunków zagrożonych wymarciem oraz fragmentów przyrody takich jak las, czy jezioro tworzy się rezerwaty. Niektóre z nich całkowicie wykluczają ingerencję człowieka w ich ekosystem. Kolejną formą ochrony są parki krajobrazowe, które mają na celu zachowanie nienaruszonego środowiska naturalnego. Często można w nich prowadzić działalność rekreacyjną, rolną oraz hodowlaną. Od pewnego czasu w każdym województwie wyznacza się obszary chronionego krajobrazu. Ma to na celu zwiększyć zalesienie oraz stworzyć więcej zbiorników wodnych. Ponadto usuwa się z nich zakłady zanieczyszczające przyrodę. Natomiast najcenniejszymi „zabytkami” natury są rezerwaty biosfery, które są niezmieniane od setek lat. W Polsce jest kilka parków narodowych mogących pochwalić się tym tytułem, między innymi Białowieski, Bieszczadzki, Babiogórski oraz Karkonoski. Oprócz tego stosuje się ochronę indywidualną i gatunkową.

Gatunki ginące i zagraniczne Naukowcy twierdzą, że każdego dnia bezpowrotnie wymiera jeden gatunek.

Różnorodność biologiczna to bardzo szerokie pojęcie. Rozumie się przez nie zróżnicowanie gatunków roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów, bioróżnorodność ekosystemów, biocenoz i krajobrazów oraz różnorodność genów. Niestety na świecie obserwuje się tendencję spadkową różnorodności biologicznej. Szacuje się, że wytępiono ponad 250 gatunków ssaków i ptaków, a około 1000 jest zagrożone wyginięciem. Natomiast, jeśli chodzi o roślinność to jej bioróżnorodność zmienia się na skutek rozwoju rolnictwa i upraw. Aby temu przeciwdziałać zakłada się rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe, zespoły ekosystemów oraz użytki ekologiczne. Zagrożone gatunki roślin możemy znaleźć w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”. Między innymi znalazły się tam: brzoza karłowata, fiołek bagienny, jałowiec sawina, widłaki, brzoza ojcowska, sasanka wiosenna oraz bluszcz. Natomiast gatunki zwierząt będące pod szczególną ochroną zawarte są w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, a oto kilka z nich: łosoś, głuszec, żółw błotny, drop, jelonek rogacz, popielica, żbik, ryś, kozica, wilk oraz niedźwiedź brunatny.


Tagi: środowisko, gatunek, zwierzęta
Katalog podstron