Mniejszości narodowe - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Mniejszości narodowe

Turystyka Za kraj uważa się między innymi organizacje ludzi o wspólnym pochodzeniu, języku, kulturze i historii.

Jednak najważniejszym spoiwem narodu jest tożsamość narodowa, czyli świadomość przynależności do państwa. Naród, jako dobrowolna wspólnota posiada wiele konsekwencji swego istnienia. Zaliczamy do nich między innymi granice polityczne, siły zbrojne, struktury administracyjne, organy władz oraz gospodarkę. Bogata historia świata spowodowała, że nie ma jednolitego państwa pod względem jego mieszkańców. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu istnieje różnorodność narodowościowa i etniczna. Wpływ na to maja liczne migracje ludności oraz ciągłe zmiany granic. Nasz kraj pod tym względem zajmuje jedno z ostatnich miejsc, ponieważ mniejszości narodowe i etniczne stanowią 2, 6% całości polskiego społeczeństwa. Dokładniej mówiąc jest to 1 milion mieszkańców Polski. Polskie ustawodawstwo gwarantuje obcokrajowcom równość wobec prawa także obywatelskiego. W Polsce mniejszościami narodowymi są: Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Czesi, Słowacy, Litwini, Grecy, Ormianie oraz Żydzi. Natomiast do grup etnicznych zaliczamy Cyganów, Łemków, Karaimów i Tatarów. Za szczególną nacie uważają się Kaszubi, ponieważ manifestują swoją odmienność jednocześnie podkreślając polska świadomość narodową. Mniejszości narodowe i etniczne preferują różne formy zbiorowego życia. Niektórzy żyją osobno i są rozproszeni po całej Polsce, a inni egzystują w zbiorowiskach. Przykładem tych ostatnich mogą być Romowie. Tradycja innych narodowości wzbogaca naszą kulturę i nadaje poszczególnym regionom charakterystyczną mentalność.

Dziedzictwo kulturowe regionu

Nasz naród posiada specyficzną kulturę, która jest wspólnym dobrem wszystkich Polaków.

Elementem składowym dorobku całego kraju są poszczególne osiągnięcia regionów. Każdy z nas ma wpływ na kulturę regionu, którą tworzą obyczaje, sztuka, folklor oraz czasami życie codzienne. Innymi słowy region jest naszą małą ojczyzną. Nie wszystkie społeczności lokalne charakteryzują się tymi samymi zwyczajami oraz tradycjami. Odrębność może występować w szczegółach takich jak inny wystrój domu na święta, inne potrawy oraz nieszablonowa mowa. Taka tradycja często jest doskonałym wabikiem dla turystów, którzy pragną poznać coś nowego. Do takich regionów w naszym kraju można zaliczyć Kaszuby, Podhale, Kurpie, Lubelszczyznę, Górny Śląsk, Podlasie oraz Żywiecczyne. Najbardziej charakterystycznym wyznacznikiem odmienności jest gwara. Szczególne różnice można dostrzec w słownictwie dotyczącym gospodarstwa domowego. Na przykład dobrze znane nam ziemniaki w Wielkopolsce nazywane są „pyrami”, a na Podhalu „grulami”. Polskie grupy etnograficzne zostały wybrane na podstawie kilku kryteriów. Zaliczmy do nich wyżej wymieniona gwarę, ubiór, kuchnię, pieśni oraz tańce ludowe, wystrój wnętrz domostw, zwyczaje weselne i żniwne. Te wszystkie cechy maja to do siebie, że mogą się zmieniać, modyfikować i całkowicie zanikać. Niektóre folklory regionalne mogą się łączyć i mieszać z innymi, co później skutkuje utrudnioną klasyfikacją etnograficzną.


Tagi: kultura, tradycja, region
Katalog podstron