Rownowaga - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Rownowaga

Turystyka Oczywiście równowaga ta ustala się na poziomie wyższych temperatur. Jednak przez te 100 lat, zanim ona zostanie osiągnięta, mogą pojawić się nowe czynniki wymuszające zmianę klimatu. Gazem cieplarnianym wytwarzanym przez człowieka w największych ilościach jest ditlenek węgla, który pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego). Wpływ ditlenku węgla na klimat jest porównywalny z łącznym wpływem pozostałych gazów cieplarnianych przede wszystkim troposferycznego ozonu oraz tworzących go zanieczyszczeń i metanu. Gazy te są składnikami smogu, który rujnuje ludzkie zdrowie i źle wpływa na produkcję rolną. Kolejnym antropogenicznym czynnikiem wpływającym na klimat są aerozole (stałe lub ciekłe drobiny zawieszone w powietrzu). Ich działanie jest bardziej złożone. Niektóre aerozole, zwane jasnymi na przykład siarczany powstające ze spalania paliw kopalnych silnie odbijają promieniowanie słoneczne, zmniejszając nagrzewanie gruntu.

Czarne aerozole, takie jak sadza, produkt niepełnego spalania paliw kopalnych, biopaliw i biomasy, pochłaniają promieniowanie słoneczne i ogrzewają atmosferę. Niepewność pomiaru bezpośredniego wpływu aerozoli na klimat wynosi co najmniej 50% przyczyną tego jest brak pełnych danych o stężeniach aerozoli oraz duże ich zróżnicowanie. Aerozole także wpływają na klimat pośrednio. W ich obecności tworzą się jaśniejsze, dłużej utrzymujące się chmury, które zmniejszają ilość promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Aerozole mogą więc działać na klimat ochładzająco. Kolejnym cywilizacyjnym czynnikiem wpływającym na bilans energetyczny Ziemi jest karczowanie lasów pod uprawy. Las tworzy ciemną plamę na powierzchni Ziemi, nawet gdy na ściółce leży śnieg. Dlatego wyrąb drzew zmniejsza nagrzewanie gruntu przez Słońce

Naturalne czynniki, takie jak erupcje wulkanów czy zmiany natężenia promieniowania Słońca, prawdopodobnie nie mają większego wpływu na klimat w skali tysiąca lat. Jednak niewielki wzrost jasności naszej gwiazdy w ciągu ostatnich 150 lat przekłada się na wzrost natężenia promieniowania rzędu kilku dziesiątych wata na metr kwadratowy. Łączna zmiana w bilansie energii, liczona od roku 1850, wynosi 1.6 ± 1 W/m2. Mimo dużego przedziału niepewności uważa się, że wartość ta jest mniej więcej poprawna. Potwierdza to zgodność obserwowanych średnich globalnych temperatur (w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat) z wynikami modeli numerycznych uwzględniających czynniki wymuszające zmiany klimatu. Co ważniejsze, z oszacowaniem tym zgodne są pomiary ilości ciepła pochłoniętego przez oceany w ciągu ostatnich 50 lat.


Tagi: ekologia, przyroda, ziemia
Katalog podstron